ابزار کاربر

ابزار سایت


filesystem:ایجاد_یک_swap_file_یک_فضای_swap_اضافی_بصورت_یک_فایل

ایجاد یک swap file (یک فضای swap اضافی بصورت یک فایل)

ابتدا یک فایل (بطور مثال به نام swapfile1 ) در زیر دایرکتوری root ایجاد میکنیم. اینکار را توسط دستور dd انجام می دهیم فرض کنید میخواهیم فایلی به اندازه ۵۱۲ مگابایت ایجاد کنیم پس بصورت زیر انجام میدهیم. (524288 * 1024 = 512MB)

dd if=/dev/zero of=/swapfile1 bs=1024 count=524288

سپس از دستور زیر برای ایجاد ساختار سیستم فایل swap بر روی فایل استفاده کنید. در زمان نصب توزیع لینوکسی همین دستور بر روی پارتیشن برای ایجاد سیستم فایل swap انجام می شود.

mkswap /swapfile1

سپس با دستور زیر آن را به لیست فضاهای swap موجود روی سیستم معرفی کنید.

swapon /swapfile1
swapon -s

را اجرا کنید تا فهرستی از فضاهای swap موجود به همراه نوع و اولویت شان مشاهده کنید. باید این فایل را به عنوان یک ورودی به فایل etc/fstab/ اضافه کنیم. پس خطی مانند زیر را اضافه کنید.

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Aug 16 14:26:22 2017
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/fedora-root /            ext4  defaults,x-systemd.device-timeout=0 1 1
UUID=c1556fb0-62c2-4158-832a-d3e90fa8ab38 /boot          ext4  defaults    1 2
/dev/mapper/fedora-home /home          ext4  defaults,x-systemd.device-timeout=0 1 2
/dev/mapper/fedora-swap swap          swap  defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
/swapfile1	 swap	swap defaults 0 0
filesystem/ایجاد_یک_swap_file_یک_فضای_swap_اضافی_بصورت_یک_فایل.txt · آخرین ویرایش: 2018/07/20 15:08 توسط phoenix